โครงสร้างการบริหาร

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

นางลำใย สนั่นรัมย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล