โครงสร้างการบริหาร

ดร.ชนาธิป ทุ้ยเเป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

นางลำใย สนั่นรัมย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล