ผู้บริหาร สทศ.

ดร.ชนาธิป ทุ้ยเเป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
นางลำใย สนั่นรัมย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล

ดร.ชนาธิป ทุ้ยเเป
รองผู้อำนวยการสำนัก ลำดับที่ ๑
ดร.ณัฐา เพชรธนู
รองผู้อำนวยการสำนัก ลำดับที่ ๒
ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว
รองผู้อำนวยการสำนัก ลำดับที่ ๓

ผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการกลุ่ม
ดร.ชนาธิป ทุ้ยเเป
กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว
กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
ดร.มธุรส ประภาจันทร์
กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุอารีย์ ชื่นเจริญไกร
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวบังอร กมลวัฒนา
กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
นางผ่องศรี พรรณราย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ดร.ณัฐา เพชรธนู
ศูนย์ PISA สพฐ.