สาระน่ารู้และความเคลื่อนไหวทางด้านการวัดและประเมินผลจาก ผอ.สทศ.สพฐ.

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

 • การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 พฤศจิกายน 2563
 • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : ที่มา แนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป 22 ตุลาคม 2563
 • ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 ตุลาคม 2563
 • แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้ 3 ตุลาคม 2563
 • มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 23 กันยายน 2563
 • ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ (Standardize Item Bank System: SIBS) 22 กันยายน 2563
 • นโยบายการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทดสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา 21 กันยายน 2563
 • การทดสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียนและ การประเมินคุณภาพสถานศึกษา (เอกสารประกอบการบรรยายจากการประชุมสัมมนา ผอ.และรอง ผอ สพท.ทั่วประเทศ ณ จังหวัดนครนายก วันที่ 10-11 ก.ย.63) 21 กันยายน 2563
 • การเลื่อนการจัดสอบ PISA 2021 เป็น PISA 2022 24 กรกฎาคม 2563
 • กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 15 กรกฎาคม 2563
 • ข้อเสนอเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ช่วง พ.ศ.2564-2568 5 กรกฎาคม 2563
 • กำหนดการบริหารจัดการทดสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2563 30 มิถุนายน 2563
 • แนวทางการประเมินนักเรียนสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 ช่วง COVID19 16 มิถุนายน 2563
 • แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีงบประมาณ 2563 ช่วง COVID19 15 มิถุนายน 2563
 • การประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดการ 14 มิถุนายน 2563
 • ข้อผิดพลาดในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. 3) 12 มิถุนายน 2563
 • PPTจุดเปลี่ยนและแนวทางปฏิรูประบบประเมินและประกันคุณภาพ 12 มิถุนายน 2563
 • Development of the Following and Quality Assessment System for Schools in Basic Education: Using Area Based Network 11 มิถุนายน 2563
 • ผล RT ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ. 10 มิถุนายน 2563
 • ผล NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ. 10 มิถุนายน 2563
 • ผล O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ. 10 มิถุนายน 2563
 • แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 5 มิถุนายน 2563
 • บทบาทสำคัญ 9 ข้อ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการวัดผลและการประเมินคุณภาพผู้เรียน 4 มิถุนายน 2563
 • แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน 3 มิถุนายน 2563
 • OBEC Poll ผลการสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 18-28 พ.ค 63 2 มิถุนายน 2563
 • การวัดและประเมินด้านคุณลักษณะ 2 มิถุนายน 2563
 • การวัดและการประเมินด้านการปฏิบัติ 1 1 มิถุนายน 2563
 • การวัดและการประเมินด้านความรู้ความคิด 1 มิถุนายน 2563
 • แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน ปีการศึกษา 2563 1 มิถุนายน 2563
 • ผลสำรวจ สพฐ.โพลเกี่ยวกับการมี อคกศ.เขตพื้นที่ 1 มิถุนายน 2563
 • แผน OBEC Poll สำรวจเพื่อตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล 1 มิถุนายน 2563
 • ผลสำรวจ สพฐ.โพลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการสอบ o-net 1 มิถุนายน 2563
 • ข้อคำถามด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในช่วง COVID19 1 มิถุนายน 2563
 • ตอบคำถามกับการทดสอบระดับชาติในช่วง COVID19 1 มิถุนายน 2563
 • ร่างแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 1 มิถุนายน 2563
 • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 1 มิถุนายน 2563
 • ประกาศกระทรวงเรื่องการเทียบวุฒิ ปี 2563 1 มิถุนายน 2563
 • ผล O-NET ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ. 1 มิถุนายน 2563
 • บทคัดย่อ NT 1 มิถุนายน 2563