ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงาน

 • กลุ่มบริหารทั่วไป
  02 288 5785
 • กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  02 288 5757
 • กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
  02 288 5781
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  02 288 5760
 • กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
  02 288 5783
 • กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
  02 288 5791
 • ศูนย์ PISA สพฐ.
  065 6290539