การประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564