การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Credit Bank System) สำหรับโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างประเทศ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศระดับมัธยมศึกษา (รูปแบบออนไลน์)