การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562