การประชุมปฏิบัติการประสานแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564