ประชุมออนไลน์ เรื่อง การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินฯ