การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 2)

แบบยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมการประชุมชี้แจง คลิกที่นี่