การประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคสำหรับคณะทำงานสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ และระดมความคิดเพื่อจัดทำกรอบการประเมินสมรรถนะผู้เรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน