การประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หนังสือแจ้งเขต

กำหนดการ conference-แจ้งเขต

เอกสารประกอบการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เครื่องมือการวิเคราะห์ ไฟล์ word

เครื่องมือการวิเคราะห์ ไฟล์ PDF