ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน