ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 63094 การเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็น ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 63094

ขั้นตอนการพิมพ์วุฒิบัตร