การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถ ด้านการอ่านระดับชั้นประถมปีที่ 1 เครื่องมือวัดความสามารถขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธื์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะที่ 1