การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบโครงสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563

ระหว่างวนที่ 9-14 กันยายน 2563 ณ โรงเเรมนนทบุรีพาเลซ จ.นนทบุรี