ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่ายสถานศึกษา

https://drive.google.com/drive/folders/1kJDgWtcofK2XfkCSn3NVfmc4Cn1m93iJ