บันทึกการประชุมปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ COVID-19 และห้องประชุม OBEC Channel อาคาร สพฐ. 1

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ดูรายการผ่านช่องทาง :

  1. Facebook OBEC CHANNEL https://www.facebook.com/obectvonline
  2. Facebook ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สทศ. ชื่อกลุ่ม “PLC เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน”
    https://www.facebook.com/groups/576308192990856
  3. Youtube OBEC TV ช่องสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน