การทดสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียนและ การประเมินคุณภาพสถานศึกษา (เอกสารประกอบการบรรยายจากการประชุมสัมมนา ผอ.และรอง ผอ สพท.ทั่วประเทศ ณ จังหวัดนครนายก วันที่ 10-11 ก.ย.63)