การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอนที่ 1 นโยบาย และแนวคิดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ตอนที่ 3 การกำหนดคุณภาพของสถานศึกษา

ตอนที่ 4 การจัดทำแผน

ตอนที่ 5 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา