ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษานำร่อง การประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562