สรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพแนวใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562