การประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดการ