การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง แบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ระยะที่ 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง แบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ระยะที่ 1

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม ๒๕๖2 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร