การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน
ทั้งระดับส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น