การสัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561

การสัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561
แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน พ.ศ.2561
ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหารนคร