ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
https://drive.google.com/open…

แผนผังที่นั้งสอบ
https://drive.google.com/open…

ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
http://bet-obec.thaijobjob.com