การสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ลิงค์ข้อมูล ออนไลน์เกียวกับการจัดสอบ
……………………………………………………………………………
ลิงค์เอกสาร ออนไลน์การจัดสอบ
……………………………………………………………………………
ลิงค์สมัครสอบออนไลน์
…………………………………………………………………………….

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สพฐ. โทร 02-2885783 หรือเพจFacebook:สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.