หน้าแรก

Slider
ระบบริหารจัดการการทดสอบ NT, RT
ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน สพฐ.
EXAMINATION PROCESS COMMUNICATION
ระบบยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาออนไลน์
ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA
คลังสารสนเทศ IQA AWARD

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

สาระน่ารู้และความเคลื่อนไหวทางด้านการวัดและประเมินผลจาก ผอ.สทศ.สพฐ.

 • การเลื่อนการจัดสอบ PISA 2021 เป็น PISA 2022 24 กรกฎาคม 2563
 • กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 15 กรกฎาคม 2563
 • ข้อเสนอเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ช่วง พ.ศ.2564-2568 5 กรกฎาคม 2563
 • กำหนดการบริหารจัดการทดสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2563 30 มิถุนายน 2563
 • แนวทางการประเมินนักเรียนสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 ช่วง COVID19 16 มิถุนายน 2563
 • แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีงบประมาณ 2563 ช่วง COVID19 15 มิถุนายน 2563
 • การประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดการ 14 มิถุนายน 2563
 • ข้อผิดพลาดในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. 3) 12 มิถุนายน 2563
 • PPTจุดเปลี่ยนและแนวทางปฏิรูประบบประเมินและประกันคุณภาพ 12 มิถุนายน 2563
 • Development of the Following and Quality Assessment System for Schools in Basic Education: Using Area Based Network 11 มิถุนายน 2563
 • ผล RT ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ. 10 มิถุนายน 2563
 • ผล NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ. 10 มิถุนายน 2563
 • ผล O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ. 10 มิถุนายน 2563
 • แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 5 มิถุนายน 2563
 • บทบาทสำคัญ 9 ข้อ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการวัดผลและการประเมินคุณภาพผู้เรียน 4 มิถุนายน 2563