หน้าแรก

“สำนักทดสอบทางการศึกษาเป็นองค์กรวิชาชีพชั้นสูง เป็นที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือ
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การเทียบวุฒิ
ระบบริหารจัดการการทดสอบ NT, RT
ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน สพฐ.
EXAMINATION PROCESS COMMUNICATION
ระบบยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาออนไลน์
ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA
คลังสารสนเทศ IQA AWARD

📢 ข่าวประกาศการสมัครสอบ

การจัดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

สาระน่ารู้และความเคลื่อนไหวทางด้านการวัดและประเมินผลจาก ผอ.สทศ.สพฐ.

 • การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 พฤศจิกายน 2563
 • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : ที่มา แนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป 22 ตุลาคม 2563
 • ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 ตุลาคม 2563
 • แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้ 3 ตุลาคม 2563
 • มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 23 กันยายน 2563
 • ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ (Standardize Item Bank System: SIBS) 22 กันยายน 2563
 • นโยบายการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทดสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา 21 กันยายน 2563
 • การทดสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียนและ การประเมินคุณภาพสถานศึกษา (เอกสารประกอบการบรรยายจากการประชุมสัมมนา ผอ.และรอง ผอ สพท.ทั่วประเทศ ณ จังหวัดนครนายก วันที่ 10-11 ก.ย.63) 21 กันยายน 2563
 • การเลื่อนการจัดสอบ PISA 2021 เป็น PISA 2022 24 กรกฎาคม 2563
 • กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 15 กรกฎาคม 2563
 • ข้อเสนอเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ช่วง พ.ศ.2564-2568 5 กรกฎาคม 2563
 • กำหนดการบริหารจัดการทดสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2563 30 มิถุนายน 2563
 • แนวทางการประเมินนักเรียนสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 ช่วง COVID19 16 มิถุนายน 2563
 • แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีงบประมาณ 2563 ช่วง COVID19 15 มิถุนายน 2563
 • การประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดการ 14 มิถุนายน 2563