หน้าแรก

ระบบริหารจัดการการทดสอบ NT, RT
ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน สพฐ.
ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
EXAMINATION PROCESS COMMUNICATION
ระบบยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาออนไลน์
ระบบ GPAX 5-6 ภาคเรียน สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA
คลังสารสนเทศ IQA AWARD

📣 ข่าวด่วน

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

สาระน่ารู้และความเคลื่อนไหวทางด้านการวัดและประเมินผลจาก ผอ.สทศ.สพฐ.

 • แนวทางดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประเภทการทดสอบทางการศึกษาของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 20 มกราคม 2564
 • กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 และการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 8 มกราคม 2564
 • การเลื่อนการจัดสอบ PISA 2021 เป็น PISA 2022 24 กรกฎาคม 2563
 • กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 15 กรกฎาคม 2563
 • ข้อเสนอเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ช่วง พ.ศ.2564-2568 5 กรกฎาคม 2563
 • กำหนดการบริหารจัดการทดสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2563 30 มิถุนายน 2563
 • แนวทางการประเมินนักเรียนสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 ช่วง COVID19 16 มิถุนายน 2563
 • แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีงบประมาณ 2563 ช่วง COVID19 15 มิถุนายน 2563
 • การประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดการ 14 มิถุนายน 2563
 • ข้อผิดพลาดในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. 3) 12 มิถุนายน 2563
 • PPTจุดเปลี่ยนและแนวทางปฏิรูประบบประเมินและประกันคุณภาพ 12 มิถุนายน 2563
 • Development of the Following and Quality Assessment System for Schools in Basic Education: Using Area Based Network 11 มิถุนายน 2563
 • ผล RT ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ. 10 มิถุนายน 2563
 • ผล NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ. 10 มิถุนายน 2563