หน้าแรก

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักทดสอบทางการศึกษา
Slider
ระบบริหารจัดการการทดสอบ NT, RT
ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน สพฐ.
EXAMINATION PROCESS COMMUNICATION
ระบบยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาออนไลน์
ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA
คลังสารสนเทศ IQA AWARD

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

สาระน่ารู้และความเคลื่อนไหวทางด้านการวัดและประเมินผลจาก ผอ.สทศ.สพฐ.

 • แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 5 มิถุนายน 2563
 • บทบาทสำคัญ 9 ข้อ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการวัดผลและการประเมินคุณภาพผู้เรียน 4 มิถุนายน 2563
 • แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน 3 มิถุนายน 2563
 • OBEC Poll ผลการสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 18-28 พ.ค 63 2 มิถุนายน 2563
 • การวัดและประเมินด้านคุณลักษณะ 2 มิถุนายน 2563
 • การวัดและการประเมินด้านการปฏิบัติ 1 1 มิถุนายน 2563
 • การวัดและการประเมินด้านความรู้ความคิด 1 มิถุนายน 2563
 • แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน ปีการศึกษา 2563 1 มิถุนายน 2563
 • ผลสำรวจ สพฐ.โพลเกี่ยวกับการมี อคกศ.เขตพื้นที่ 1 มิถุนายน 2563
 • แผน OBEC Poll สำรวจเพื่อตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล 1 มิถุนายน 2563
 • ผลสำรวจ สพฐ.โพลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการสอบ o-net 1 มิถุนายน 2563
 • ข้อคำถามด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในช่วง COVID19 1 มิถุนายน 2563
 • ตอบคำถามกับการทดสอบระดับชาติในช่วง COVID19 1 มิถุนายน 2563
 • ร่างแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 1 มิถุนายน 2563
 • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 1 มิถุนายน 2563