หน้าแรก

“สำนักทดสอบทางการศึกษาเป็นองค์กรวิชาชีพชั้นสูง เป็นที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือ
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การเทียบวุฒิ
previous arrow
next arrow
Slider
ระบบริหารจัดการการทดสอบ NT, RT
ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน สพฐ.
EXAMINATION PROCESS COMMUNICATION
ระบบยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาออนไลน์
ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA
คลังสารสนเทศ IQA AWARD

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

สาระน่ารู้และความเคลื่อนไหวทางด้านการวัดและประเมินผลจาก ผอ.สทศ.สพฐ.

 • ข้อเสนอเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ช่วง พ.ศ.2564-2568 5 กรกฎาคม 2563
 • กำหนดการบริหารจัดการทดสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2563 30 มิถุนายน 2563
 • แนวทางการประเมินนักเรียนสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 ช่วง COVID19 16 มิถุนายน 2563
 • แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีงบประมาณ 2563 ช่วง COVID19 15 มิถุนายน 2563
 • การประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดการ 14 มิถุนายน 2563
 • ข้อผิดพลาดในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. 3) 12 มิถุนายน 2563
 • PPTจุดเปลี่ยนและแนวทางปฏิรูประบบประเมินและประกันคุณภาพ 12 มิถุนายน 2563
 • Development of the Following and Quality Assessment System for Schools in Basic Education: Using Area Based Network 11 มิถุนายน 2563
 • ผล RT ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ. 10 มิถุนายน 2563
 • ผล NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ. 10 มิถุนายน 2563
 • ผล O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพฐ. 10 มิถุนายน 2563
 • แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 5 มิถุนายน 2563
 • บทบาทสำคัญ 9 ข้อ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการวัดผลและการประเมินคุณภาพผู้เรียน 4 มิถุนายน 2563
 • แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน 3 มิถุนายน 2563
 • OBEC Poll ผลการสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 18-28 พ.ค 63 2 มิถุนายน 2563