http://nt.obec.go.th
| Server 1 | Server 2 | Server 3 | Server 4 | Server 5 | Server 6 |
ประกาศผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (อย่างเป็นทางการ)
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 23.30 น. เป็นต้นไปเข้าสู่เว็บไซต์หลักสำนักทดสอบทางการศึกษา