วันอังคาร, สิงหาคม 20สำนักทดสอบทางการศึกษา

งานทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง) โดยเชิญครูภาษาอังกฤษ ครูวิชาการ-วัดผล ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่/นักวิชาการศึกษาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่และนักวิชาการศึกษาจากส่วนกลาง (สพฐ.) รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเชิญครูภาษาอังกฤษ ครูวิชาการ-วัดผล เจ้าหน้าที่/นักวิชาการศึกษาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่และนักวิชาการศึกษาจากส่วนกลาง (สพฐ.) รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
คู่มือ การจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาและสถานศึกษา

คู่มือ การจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาและสถานศึกษา

  (เพิ่มเติม…)
Power Point บรรยายและเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ

Power Point บรรยายและเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ

Power Point บรรยายและเอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools) เอกสารบรรยาย ใบงาน เฉลยใบงาน  

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐

           โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน เพื่อเป็นการกระจายอำนาจ ลดการควบคุม และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2017/02/123-e1487649642503.jpg                                                                         &

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา     1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอตรวจสอบคุณสมบัติทางการศึกษา ให้คำปรึกษา แก่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา     2. จัดทำใบแทนประกาศนียบัตร หนังสือรับรองความรู้ หนังสือรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและใบแปลประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง                       ►                      ►                      ►  &nb

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Washington DC #ล่าสุด

                                                       ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Washington DC                 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการประกาศเทียบวุฒิการศึกษา General Education Development (GED) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อมิให้ต้องติดต่อเทียบวุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคล จึงเห็นสมควรประกาศเทียบวุฒิการศึกษา General Education Development (GED) โดยได้รับประกาศนียบัตร High school Equivalency Cerdential ดำเนินกา

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองวุฒิ การตรวจสอบวุฒิ

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองวุฒิ การตรวจสอบวุฒิ                       รับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา จัดเก็บหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา    (ปพ. 3) ระดับการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) เป็นเอกสารที่    สถานศึกษา ทั่วประเทศจัดทำและรายงานมายัง    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดเก็บรักษาเป็นข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ในการให้บริการตรวจสอบวุฒิ  การศึกษา รับรองวุฒิการศึกษาและออกเอกสารการศึกษาแก่หน่วยงาน สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเพื่อประโยชน์แก่ผ