วันอังคาร, สิงหาคม 20สำนักทดสอบทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ไม่มีพัฒนาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นภาระงานที่สืบเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ไม่มีพัฒนาการด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย องค์คณะบุคคลทั้ง ๓ คณะ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เขตพื้นที่การศึกษาเชิญมา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียง ในรูปของเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนและกำกับติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ต้องเร่งรัดให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้เลือกเขตพื้นที่การศึกษาที่มีจำนวนสถานศึกษาไม่ได้รับ   การรับรองมาตรฐานการประ

โครงการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ online (SAR online)

การพัฒนาโปรแกรม SAR online เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ การกำหนดกรอบความคิดการพัฒนาระบบ การจัดทำรายการข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง การออกแบบโครงสร้างโปรแกรม การจัดทำร่างคู่มือการใช้โปรแกรมและการทดสอบโปรแกรม การทดลองใช้โปรแกรมกับกลุ่มเป้าหมายที่นำร่อง การอบรมการใช้โปรแกรมของผู้ใช้ระบบทุกระดับ การติดตามความก้าวหน้าการใช้โปรแกรม และการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการร่วมกัน ระหว่าง สทศ. และสทร. ซึ่งขณะนี้ได้โครงสร้างของโปรแกรม SAR online prototype และร่างรายการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรม SAR online พร้อมร่างคู่มือการใช้

การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน

การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนและเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา และแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 2. ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) และการเทียบโอนผลการเรียน แก่ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน และติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การเทียบวุฒิการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.การเทียบวุฒิการศึกษา