วันอังคาร, สิงหาคม 20สำนักทดสอบทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่

เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑     1. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 2. คู่มือการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
LINK VDO การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์ การประเมินใหม่

LINK VDO การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์ การประเมินใหม่

 LINK VDO การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือก นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร       1.พิธีเปิด (ท่านสุกัญญา งามบรรจง) 2.การสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) 3.มาตรฐานตัวชี้วัดใหม่ที่ประกาศใช้ (ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี) 4.แนวคิดหรือวิธีการเปลี่ยนแปลงไป (ดร.บุญชู ชลัษเฐียร) 5.เทคนิคการประเมิน  ในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ) 6.เทคนิคการสัมภาษณ์ เทคนิ
คู่มือขยายผล คู่มือสัมมนา และ POWERPOINT  เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือขยายผล คู่มือสัมมนา และ POWERPOINT เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร     1. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P1.pdf 2. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P2.pdf 3. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P3.pdf 4. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P4.pdf 5. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P5.pdf 6. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P6.pdf.   เล่มคู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯพระราชทาน       1. http://

PPT การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

 PPT ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 1.ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A1.pdf 2.รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A2.pdf 3.ดร.ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A3.pdf 4.1 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A4.1-1.pdf 4.2 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A4.2.pdf 5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ http://bet.obec.go.th/inde

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 1.http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/mm11.pdf 2.http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/rr1.pdf 3.http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ii2.pdf 4.http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/pp3.pdf 5.http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ll4.pdf 6.http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/tt5.pdf    

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/qq1.pdf http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ff2.pdf http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2019/02/x.pdf  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ff.pdf http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/S1.pdf http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/S-2.pdf http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ss-1.pdf http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/aa-1.pdf    

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/Scan1.pdf