วันอังคาร, สิงหาคม 20สำนักทดสอบทางการศึกษา

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560  เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560  เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์  คู่มือการใช้งาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ    
การประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ระยะที่ 1 ชั้นม.3

การประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ระยะที่ 1 ชั้นม.3

         สพฐ. มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3            โดยครั้งนี้ดำเนินการระยะที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ครู และนักวิชาการศึกษา รวมทั้งสิ้น 100 คน  
การประชุมปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์การประเมิน(คะแนนจุดตัด) ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559

การประชุมปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์การประเมิน(คะแนนจุดตัด) ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559

            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษา ดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมย่อย การประชุมปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์การประเมิน (คะแนนจุดตัด) ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเกณฑ์การประเมิน (คะแนนจุดตัด) ระดับความสามารถไม่ถึงขั้นต่ำ (ปรับปรุง) ความสามารถขั้นต่ำ (พอใช้) ความสามารถขั้นสูง (ดี) และความสามารถสูงมาก (ดีมาก) ของความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ระดับชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559 สำหรับเป็นฐานในการพิจารณาระดับความสามารถของผู้เรียนในด้านดังกล่าว            การประชุมครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2559 ณ โ
กรอบโครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง

กรอบโครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง

กรอบโครงสร้างแบบทดสอบ รายละเอียดโครงสร้างแบบทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด : กรอบโครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง       
การตรวจติดตามการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

การตรวจติดตามการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

          กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2559 โดยแบ่งเป็น 6 สาย ได้แก่ ภาคเหนือ (จังหวัดสุโขทัย และตาก) ภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี และนครนายก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และยโสธร) ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี) ภาคตะวันตก (จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี) และภาคใต้ (จังหวัดสงขลา และพัทลุง) ทั้งนี้ สพฐ. กำหนดให้จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาในสนามสอบใด           
การประชุมปฎิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมปฎิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                  สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. โดยกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ และกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา ดำเนินการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชี้แจงและกำหนดแผนปฏิบัติงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 ร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ (ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เขตพื้นที่ละ 1 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพื้นที่ละ 1 คน) จำนวนทั้งสิ้น 450 คน นอกจากนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม ได้แก่ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแ