วันศุกร์, พฤศจิกายน 22สำนักทดสอบทางการศึกษา

ผู้เขียน: กลุ่มส่งเสริม สำนักทดสอบ

การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6– 9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร และ การฝึกปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ..........................................................................................................  
การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน ทั้งระดับส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ....................................................................................................
บทคัดย่อและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการวิจัย “รูปแบบการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย : พหุกรณีศึกษา”

บทคัดย่อและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการวิจัย “รูปแบบการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย : พหุกรณีศึกษา”


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
  บทคัดย่อและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการวิจัย “รูปแบบการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย : พหุกรณีศึกษา” ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> บทคัดย่อ  
การประชุมปฏิบัติการการสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

การประชุมปฏิบัติการการสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
การประชุมปฏิบัติการการสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี                           การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาจาก 39 เขต ดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาถอดบทเรียนและสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา    
การประชุมประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การประชุมประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
การประชุมประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี    

การประชุมปฏิบัติการการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (17 – 21 มกราคม 2560)

การส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
  การประชุมปฏิบัติการการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  
การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (จุดที่ 4 – ภาคใต้)

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 4 – ภาคใต้)


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
  การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม ………………………………………………… จุดที่ 4 : ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา …………………………………………………  
การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (จุดที่ 3 – ภาคเหนือ)

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 3 – ภาคเหนือ)


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
  การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม ………………………………………………… จุดที่ 3 : ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอินคำ อ.เมือง จ.เชียงราย …………………………………………………    
การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (จุดที่ 2 – ภาคกลาง)

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 2 – ภาคกลาง)


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
  การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม ………………………………………………… จุดที่ 2 : ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร …………………………………………………        
การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (จุดที่ 1 – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 1 – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
  การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม ......................................................... จุดที่ 1 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น .........................................................