วันศุกร์, พฤศจิกายน 22สำนักทดสอบทางการศึกษา

ผู้เขียน: กลุ่มเครื่องมือ สำนักทดสอบ

การประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ระยะที่ 1 ชั้นม.3

การประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ระยะที่ 1 ชั้นม.3


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
         สพฐ. มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3            โดยครั้งนี้ดำเนินการระยะที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ครู และนักวิชาการศึกษา รวมทั้งสิ้น 100 คน  
การประชุมปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์การประเมิน(คะแนนจุดตัด) ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559

การประชุมปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์การประเมิน(คะแนนจุดตัด) ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษา ดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมย่อย การประชุมปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์การประเมิน (คะแนนจุดตัด) ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเกณฑ์การประเมิน (คะแนนจุดตัด) ระดับความสามารถไม่ถึงขั้นต่ำ (ปรับปรุง) ความสามารถขั้นต่ำ (พอใช้) ความสามารถขั้นสูง (ดี) และความสามารถสูงมาก (ดีมาก) ของความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ระดับชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559 สำหรับเป็นฐานในการพิจารณาระดับความสามารถของผู้เรียนในด้านดังกล่าว            การประชุมครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2559 ณ โ
การตรวจติดตามการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

การตรวจติดตามการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
          กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2559 โดยแบ่งเป็น 6 สาย ได้แก่ ภาคเหนือ (จังหวัดสุโขทัย และตาก) ภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี และนครนายก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และยโสธร) ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี) ภาคตะวันตก (จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี) และภาคใต้ (จังหวัดสงขลา และพัทลุง) ทั้งนี้ สพฐ. กำหนดให้จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาในสนามสอบใด           [su_custom_gallery source="media: 3499,3500,3501,3502,3503,3504,3505
การประชุมปฎิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมปฎิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
                  สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. โดยกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ และกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา ดำเนินการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชี้แจงและกำหนดแผนปฏิบัติงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 ร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ (ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เขตพื้นที่ละ 1 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพื้นที่ละ 1 คน) จำนวนทั้งสิ้น 450 คน นอกจากนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม ได้แก่ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแ
ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุง และจัดฉบับ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุง และจัดฉบับ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุง และจัดฉบับ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ครู และ นักวิชาการศึกษาของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. จำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม [su_custom_gallery source="media: 2899,2900,2901,2902,2903,2904,2905,2906,2907,2908,2909,2910,2911,2912,2913,2914,2898" limit="100" link="lightbox"]  
ปฏิบัติการภาคสนามทดลองเครื่องมือ (Tryout) ปีการศึกษา 2559

ปฏิบัติการภาคสนามทดลองเครื่องมือ (Tryout) ปีการศึกษา 2559


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
กลุ่มพัฒนาเครื่องมือ และบริการการทดสอบ สำนักทดสอบทาางการศึกษา สพฐ. ได้ดำเนินการปฏิบัติการภาคสนามทดลองเครื่องมือ (Tryout)   เครื่องมือประเมินการอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อใช้ในการประเมินผู้เรียนในปีการศึกษา 2559 พร้อมการให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีการศึกษา 2558     [su_custom_gallery source="media: 1367,1368,1369,1370,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1410,1411,1412,1413,1414,1421,1422,1423,1424" limit="39" link="lightbox"]
การประชุมปฏิบัติการกำหนดตัวชี้วัด/กรอบโครงสร้างการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge) และการตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงเครื่องมือมาตรฐานกลางวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระหลัก ชั้นป.๕ และม.๒

การประชุมปฏิบัติการกำหนดตัวชี้วัด/กรอบโครงสร้างการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge) และการตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงเครื่องมือมาตรฐานกลางวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระหลัก ชั้นป.๕ และม.๒


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ กำหนดตัวชี้วัด/กรอบโครงสร้างการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge) และการตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงเครื่องมือมาตรฐานกลางวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระหลัก ชั้นป.๕ และ ม.๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์ ครู และนักวิชาการศึกษาสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน [su_custom_gallery source="media: 1305,1306,1307,1308,1309,1310" link="lightbox"]