Get Adobe Flash player

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้น ป.1

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้น                        ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

► การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559​
      ข้อสอบการเขียนกรรมการ
      ข้อสอบการเขียนนักเรียน
      ข้อสอบการอ่านรู้เรื่องนักเรียน
      ข้อสอบการอ่านออกเสียงกรรมการ
      ข้อสอบการอ่านออกเสียงนักเรียน
      เฉลยการอ่านรู้เรื่องและการเขียน