Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
 • 11,339
 • 10,361
 • 421,744
 • 6,660,344
 • 6,660,344
 • 591

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  นางผ่องศรี   พรรณราย

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  วุฒิการศึกษา
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

  แสดงความคิดเห็น

   นางสาวจิตรปกรณ์  บุญนะ

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

   วุฒิการศึกษา
   ปริญญาตรี (วท.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ
   ปริญญาโท (พบ.ม.) พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   แสดงความคิดเห็น

   นายประพล ฐานเจริญ

   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

   วุฒิการศึกษา
   ปริญญาตรี (รบ.) รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปริญญาโท (ศศม.) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   แสดงความคิดเห็น

    นางสาวอริสรา เริงสำราญ

    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษา
    ครุศาสตรบัณฑิต เอกการศึกษาปฐมวัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    M.A. (Evaluation Studies) University of Minnesota
    Ph.D. (Evaluation Studies) University of Minnesota

    แสดงความคิดเห็น

    นายธนภัทร คำสุข

    พนักงานจ้างเหมาบริการ

    วุฒิการศึกษา
    ปริญญาตรี (รบ.) รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    แสดงความคิดเห็น

    นายประสิทธิ์ สุขประสพโภคา

    พนักงานจ้างเหมาบริการ

    วุฒิการศึกษา
    ปริญญาตรี (รบ.) รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    แสดงความคิดเห็น
    แสดงความคิดเห็น