Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
 • 11,334
 • 10,361
 • 421,739
 • 6,660,339
 • 6,660,339
 • 680

กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ

  นางลำใย สนั่นรัมย์

  รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ

  วุฒิการศึกษา
  การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาการวัดผลการศึกษา) มศว (ประสานมิตร)

  แสดงความคิดเห็น

   นางสาวบังอร  กมลวัฒนา

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

   วุฒิการศึกษา

   การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

    

   แสดงความคิดเห็น

    นางฉันทนา  สกุลวงศ์ไพบูลย์

    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

    วุฒิการศึกษา

    การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา

    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    แสดงความคิดเห็น

     นางณัทภัสสร  สนั่นไหว

     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

     วุฒิการศึกษา

     การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)

     ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

     แสดงความคิดเห็น

     นางนุดาพักตร์  ลาภเกรียงไกร

     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

     วุฒิการศึกษา

     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     แสดงความคิดเห็น

      นายจันทร์  สกุลวงศ์ไพบูลย์

      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

      วุฒิการศึกษา

      วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      แสดงความคิดเห็น

       นายวราวุธ  วดีวรวิทย์

       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

       วุฒิการศึกษา

       ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

       แสดงความคิดเห็น

        นายเกรียงศักดิ์   โชติวิชาศิริกุล

        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

        วุฒิการศึกษา

        วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         

        แสดงความคิดเห็น

         นายอดิเลก ใจหล้า

         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

         วุฒิการศึกษา

         วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         แสดงความคิดเห็น

          นางศิริกัญญาภรณ์ ศิริสานต์

          นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

          วุฒิการศึกษา

          ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

          ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          แสดงความคิดเห็น

           นางสาวกุลนิษฐ์  ชูเมือง

           พนักงานจ้างเหมาบริการ

           วุฒิการศึกษา

           บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักวรรดิ)

           แสดงความคิดเห็น

            นางสาวกนกวรรณ กิจสมสาตร์

            พนักงานจ้างเหมาบริการ

            วุฒิการศึกษา

            ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

            แสดงความคิดเห็น

             นางสาวนิตยา คูสันเทียะ

             พนักงานจ้างเหมาบริการ

             วุฒิการศึกษา

             ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

              

             แสดงความคิดเห็น
             แสดงความคิดเห็น