Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
 • 11,325
 • 10,361
 • 421,730
 • 6,660,330
 • 6,660,330
 • 686

กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา

ดร.ชนาธิป  ทุ้ยแป

รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา

วุฒิการศึกษา
คบ.(ประถมศึกษา)โครงการคุรุทายาท (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิทยาลัยครูเทพสตรี
คม.(การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คด.(การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น

  นางอำภา พรหมวาทย์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

  วุฒิการศึกษา
  ครุศาสตรบัณฑิต (โครงการคุรุทายาท) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปัจจุบัน ช่วยราชการหน้าห้องเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  แสดงความคิดเห็น

  นางณัฐพร  พรกุณา

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

  วุฒิการศึกษา
  ครุศาสตร์บัณฑิต (สาขาการวัดผลการศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
  การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาการวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

  แสดงความคิดเห็น

  นายวิทยา  บัวภารังสี

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  วุฒิการศึกษา
  รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  กำลังศึกษาต่อ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา) ม.บูรพา

  แสดงความคิดเห็น

  นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  วุฒิการศึกษา
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  แสดงความคิดเห็น

   นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์

   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

   วุฒิการศึกษา
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งทอ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   แสดงความคิดเห็น

   นางสาววิจิตรา ศรีคำภา

   พนักงานจ้างเหมาบริการ

   วุฒิการศึกษา
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

   แสดงความคิดเห็น

   นางสาวพัชรี ปันเด

   พนักงานจ้างเหมาบริการ

   วุฒิการศึกษา
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

   แสดงความคิดเห็น

   นายประจักษ์ คชกูล

   พนักงานจ้างเหมาบริการ

   วุฒิการศึกษา
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญเศษฐกิจพอเพียง) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

   แสดงความคิดเห็น

   นายมีนา จินารักษ์

   พนักงานจ้างเหมาบริการ

   วุฒิการศึกษา
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญเศษฐกิจพอเพียง) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

   แสดงความคิดเห็น

    นางสาวณิชาบูล เทศถัน

    พนักงานจ้างเหมาบริการ

    วุฒิการศึกษา
    รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    แสดงความคิดเห็น
    แสดงความคิดเห็น