Get Adobe Flash player

การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

                                          ► ตารางโครงสร้างข้อสอบ การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

                                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (National Test : NT)

                                          ►

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________


logo-nt_w
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


PowerPoint ชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559

 

 

ลำดับที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
1 เพิ่มเติม/แก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนในแต่ละโรงเรียน โรงเรียน 12 16 ม.ค. 60 27 ม.ค. 60
2 จัดการข้อมูลห้องสอบในแต่ละโรงเรียน โรงเรียน 12 16 ม.ค. 60 27 ม.ค. 60
3 จัดการข้อมูลสนามสอบ เลือกโรงเรียนที่จะเป็นสนามสอบ เขตพื้นที่ 12 22 ม.ค. 60 2 ก.พ. 60
4 จัดนักเรียนเข้าสนามสอบในแต่ละห้องของแต่ละโรงเรียน เขตพื้นที่ 12 22 ม.ค. 60 2 ก.พ. 60