Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
 • 11,349
 • 10,361
 • 421,754
 • 6,660,354
 • 6,660,354
 • 1,287

ผู้บริหาร สทศ.

ดร.วิษณุ   ทรัพย์สมบัติ

ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

วุฒิการศึกษา
คบ.(การประถมศึกษา) โครงการคุรุทายาท (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
คม.(การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คด.(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น

นางลำใย สนั่นรัมย์

รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ

วุฒิการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาการวัดผลการศึกษา) มศว (ประสานมิตร)

แสดงความคิดเห็น

ดร.ชนาธิป  ทุ้ยแป

รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา

วุฒิการศึกษา
คบ.(ประถมศึกษา)โครงการคุรุทายาท (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิทยาลัยครูเทพสตรี
คม.(การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คด.(การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น

  นางผ่องศรี   พรรณราย

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  วุฒิการศึกษา
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

  แสดงความคิดเห็น

   นางเพ็ญนภา แก้วเขียว

   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   วุฒิการศึกษา
   การศึกษาบัณฑิต (สาขาการวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาการวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   กำลังศึกษาต่อ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิจัยและสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   แสดงความคิดเห็น

    นางสาวมธุรส  ประภาจันทร์

    ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา

    วุฒิการศึกษา
    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    กำลังศึกษาต่อ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    แสดงความคิดเห็น

     นางสาวศราวดี  โพธิ์สุข

     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

     วุฒิการศึกษา
     ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาแนะแนว) วิทยาลัยครูจันทร์เกษม

     แสดงความคิดเห็น
     แสดงความคิดเห็น