Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
  • 6,249
  • 11,512
  • 594,178
  • 8,561,164
  • 8,792,737
  • 11,270

เอกสารเผยแพร่

downloadfied

sran

download son  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557

 

download son  เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือประเมินสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ

 

download son  เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการคิด

 

download son  ผลการจัดการศึกษาในรอบ 1 ทศวรรษของ สพฐ.

 

download son  เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

download son  เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน

 

download son  เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย

 

download son  โครงการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ online (SAR online)

 

download son  การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองวุฒิ การตรวจสอบวุฒิ

 

download son  การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน

 

แสดงความคิดเห็น