Get Adobe Flash player

กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา

กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เบอร์โทรติดต่อสำนักงาน 02-2885791