Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
 • 11,336
 • 10,361
 • 421,741
 • 6,660,341
 • 6,660,341
 • 588

กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นางเพ็ญนภา แก้วเขียว

  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วุฒิการศึกษา
  การศึกษาบัณฑิต (สาขาการวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาการวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  กำลังศึกษาต่อ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิจัยและสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  แสดงความคิดเห็น

   นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

   วุฒิการศึกษา
   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   แสดงความคิดเห็น

    นายภัทรเเสน แสนยะมูล

    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษา
    รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการสำหรับนักบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

    แสดงความคิดเห็น

     นายสรานันต์ สงวนสัตย์

     พนักงานจ้างเหมาบริการ

     วุฒิการศึกษา
     บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

     แสดงความคิดเห็น
     แสดงความคิดเห็น