Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
 • 305
 • 5,449
 • 347,838
 • 7,288,808
 • 7,309,350
 • 842

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สำนักทดสอบทางการศึกษาเป็นองค์กรวิชาชีพชั้นสูง เป็นที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การให้บริการการทดสอบที่มีมาตรฐาน การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

พันธกิจ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. สนับสนุนส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
 3. ส่งเสริมสนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการประเมินคุณภาพการศึกษา
 4. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
 5. ให้บริการเครื่องมือมาตรฐานแก่เขตพื้นที่และสถานศึกษา
 6. สนับสนุนส่งเสริมเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านการจบการศึกษาและให้บริการที่ได้มาตรฐาน
 7. พัฒนาระบบเทียบวุฒิการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
แสดงความคิดเห็น