วันพฤหัสบดี, เมษายน 9สำนักทดสอบทางการศึกษา
Shadow

การประชุมปฏิบัติการกำหนดนิยาม ตัวชี้วัด กรอบโครงสร้างและตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านสุขภาวะ