วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 27สำนักทดสอบทางการศึกษา
Shadow

การประชุมปฏิบัติการกำหนดนิยาม ตัวชี้วัด กรอบโครงสร้างและตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านสุขภาวะ