Get Adobe Flash player

การเข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติและการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑

การเข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติและการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษา

 

แบบยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมการประชุมออนไลน์

หมายเหตุ การกรอกยืนยัน หมดเขตภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑