Get Adobe Flash player

เอกสารกระบวนการและข้อค้นพบจากการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการประเมินภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารกระบวนการและข้อค้นพบจากการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการประเมินภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

แสดงความคิดเห็น