Get Adobe Flash player

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนากรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา

โครงการ

แบบตอบรับ และ ตารางการประชุม

 

ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาที่ e-Mail : qa.obec@gmail.com

ขอบพระคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น